Programa Inkluzaun Sosial

Fasilita partisipasaun individuál ho defisiénsia sira-nian iha atividade komunidade no promove sira-nia direitu no integrasaun sosial.